PRIVACYVERKLARING

 

Wij respecteren uw privacy. 

 

  1. Algemeen.

De persoonlijke gegevens die het Intergemeentelijk taal- en kunstatelier Zuidrand vzw verzamelt, zijn deze die door alle leden en medewerkers van de verenging zelf worden verstrekt en die bewaard worden in de database van de vereniging. Enkel die gegevens worden verwerkt. Ze dienen louter voor interne administratieve doeleinden en de noodzakelijke officiële administratie voor de overheid. De verzamelde persoons-gegevens verschillen per categorie. 

  1. Categoriën

a. Cursisten

De persoonlijke gegevens die het Intergemeentelijk taal- en kunstatelier Zuidrand vzw verzamelt, zijn deze die door de cursisten zelf worden verstrekt, bij middel van het intekenformulier dat ze vooraf invullen hetzij online, hetzij in een papieren versie. Enkel die gegevens worden verwerkt. De informatie zal louter voor interne doeleinden gebruikt en verwerkt worden zoals voor de bevestiging van inschrijving, registratie en bevestiging van betaling, verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie, aankondigen van activiteiten, opmaken van klaslijsten, aanwezigheidslijsten en/of uitstapformulieren en het opmaken van subsidie-aanvragen. 

b. Docenten

De persoonlijke gegevens die het Intergemeentelijk taal- en kunstatelier Zuidrand vzw verzamelt, zijn deze die door de docenten zelf worden verstrekt bij middel van de inlichtingsfiche werknemer die wordt opgemaakt voor het opstellen van hun arbeidscontract. Enkel die gegevens worden verwerkt. De informatie zal louter voor interne doeleinden gebruikt worden zoals verwerking in de Dimona-aangifte, gegevens voor het sociaal secretariaat, preventie op het werk, betaling van de prestaties, verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie, aankondiging van activiteiten, opmaken van klaslijsten en voor subsidieaanvragen. 

c. Vrijwilligers

De persoonlijke gegevens die het Intergemeentelijk taal- en kunstatelier Zuidrand vzw verzamelt, zijn deze die door de vrijwilligers zelf worden verstrekt bij middel van de inlichtingsfiche die wordt opgemaakt voor het opstellen van hun vrijwilligerscontract. Enkel die gegevens worden verwerkt. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden zoals voor preventie op het werk, betaling van de vrijwilligersvergoeding, verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie, aankondiging van activiteiten, opmaken van klaslijsten en voor subsidieaanvragen. 

d. Effectieve leden van de vzw en leden van het beheersorgaan.

De persoonlijke gegevens die het Intergemeentelijk taal- en kunstatelier Zuidrand vzw verzamelt, zijn deze die door de effectieve leden en de leden van het beheersorgaan, zelf worden verstrekt. Enkel die gegevens worden verwerkt. De informatie zal louter voor interne doeleinden gebruikt worden zoals verwerking in de ledenlijst van de effectieve leden, de publicaties in het Belgisch Staatsblad en de kruispuntbank, preventie op het werk, verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie, aanwezigheidslijsten, aankondiging van activiteiten en voor subsidieaanvragen. 

  1. Bewaring en beveiliging

De persoonlijke gegevens die het Intergemeentelijk taal- en kunstatelier Zuidrand vzw verzamelt worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van het Intergemeentelijk taal- en kunstatelier Zuidrand vzw, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie, zoals onder andere de leden van het beheersorgaan, de webbeheerder, ICT medewerker, de preventieambtenaar en de docenten. De gegevens worden per cursusjaar opgeslagen en nadien bewaard in het archief met het oog op archivering en voor alle nuttige historisch of statistisch onderzoek. 

  1. Afbeeldingen en foto’s

Sfeerbeelden genomen tijdens de activiteiten van de vereniging, kunnen gebruikt worden in een verslag over deze activiteiten en/of als promotiemateriaal op website en flyers/aankondigingen van de vereniging. Enkel bij gerichte beelden wordt de toestemming van betrokkene gevraagd. 

  1. Houding tegenover derden

Het Intergemeentelijk taal- en kunstatelier Zuidrand vzw geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden. Uitzondering wordt gemaakt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de Dimona-aangifte voor werknemers, het sociaal secretariaat voor verwerking van lonen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke en bestuurlijke autoriteiten ( parket, FOD, etc ...), de politie- en/of andere hulpdiensten (bv in noodsituaties of veiligheidsincident) en bij een schadegeval aan de verzekeringsmaatschappij. 

  1. Rechten van de betrokkenen

De betrokken personen hebben het recht tot inzage van de opgeslagen persoonsgegevens. Zij/hij kan de persoonsgegevens laten wissen of verbeteren, voor zover ze de interne en externe werking van de organisatie niet in gevaar brengt. De betrokkenen kunnen hun rechten uitvoeren via onze infolijn (03/457 59 22) en/of contact met de verwerkingsverantwoordelijke Freddy Nachtegael via voornoemd telefoonnummer (met antwoordapparaat) of via e-mail info@itakazuidrand.be . Betrokken persoon kan altijd klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit,  wanneer de vereniging niet voldoet aan de bepalingen van deze privacyverklaring.